spolupracujeme

Reklamace

Rozpor s kupní smlouvou

Dle § 616 občanského zákoníku v pozdějších znění, máte možnost uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávajícíbezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruka

Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:

  • Pokud jste zboží používali k jiným než určeným účelům (např. Boty určené do haly používali venku, s botami určenými na běh hráli fotbal, atd…)
  • Pokud jste upravovali nebo zasahovali do struktury výrobku
  • Pokud je výrobek opotřebován běžným opotřebením
  • Pokud jste prováděli údržbu výrobku v rozporu s návodem
  • Pokud jste zanedbali péči o výrobek
  • Pokud došlo k mechanickému poškození výrobku vzniklému neopatrnou manipulací, či poškození způsobenému jinou osobou, zvířetem, nebo věcí
   

Ostatní ujednání

Vady musejí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu dle § 599 zákona 89/2012 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle § 619 zákona 89/2012 Sb. ve znění zákona č. 285/2009 Sb. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č.258/2000 O ochraně veřejného zdraví. Takové zboží nebude bráno do reklamačního řízení Za reklamaci se nepovažují mechanické zásahy do zboží. Údržba zboží musí probíhat v souladu se štítkem na daném zboží (čistící, žehlící a sušící postupy či zákazy). Vrácení zboží je považováno za jednostranné odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 zákona č. 89/2012 sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vrácení peněz při odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je 30 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy. K vrácenému zboží připojí kupující také kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího. Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímukompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží bude kupující informován prostřednictvím emailu. O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, bude prodávající kupujícíhoinformovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, nebo jinou písemnou formou. 

Adresa pro zasílání korespondence

UNISPORT TRADE s.r.o.
Novodvorská 994
142 21  Praha 4