spolupracujeme

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Unisport Trade s.r.o. , se sídlem Radlická 28/663, 150 00 Praha 5, IČO: 27100227, DIČ: CZ27100227 provozující internetový obchod Unisport-shop na adrese www.unisport-shop.cz . Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.unisport-shop.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s obojím souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy (to, že objednávka dorazila do obchodního systému je potvrzeno automatickým e-mailem). Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení emailu potvrzujícího odeslání zásilky (včetně čísla balíku) tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu Unisport-shop dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou předány žádnému třetímu subjektu. Budou sloužit pouze k vyřizování objednávek a komunikaci se zákazníkem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Platební a dodací podmínky

Veškeré zboží zasíláme nejpozději do 3 pracovních dnů od objednávky prostřednictvím zásilkové služby PPL. O odeslání zásilky Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu, kterou uvedete při objednání.
Zboží lze také odebrat osobně, nebo lze využít i jiného přepravce. V takovém případě jsou veškeré organizační náležitosti k zajištění přepravce plně na straně kupujícího a prodávající pouze předá přepravci zboží z objednávky.

Internetový obchod prodávajícího akceptuje tyto platební možnosti:

Dobírkou - platba při obdržení zboží, doručuje přepravní společnost PPL. Cena dobírky činí 180,- Kč za 1 balík.

Bankovní převodem na náš účet. Údaje pro platbu bankovním převodem jsou kupujícímu zaslány v co nejkratší době po objednávce. Po připsání platby na účet prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu objednané zboží ihned  na adresu uvedenou v objednávce. Cena poštovného je  v takovémto případě stanovena na 140,- Kč za 1 balík.

hotovosti - při osobním odběru v síti Zásilkovna. Cena poštovného je v takovémto případě stanovena na 79,- Kč za 1 balík.

hotovosti - při osobním odběru

 

Ochrana osobních dat

Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a prodávající je v žádném případě neposkytuje třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (PPL), kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Na přání kupujícího kdykoli osobní údaje z databáze prodávající vymaže. Více o Ochraně osobních údajů naleznete na stránkách Unisport-shop

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

 

Výměna zboží

V případě výběru špatné velikosti zboží kupujícím, nabízí prodávající možnost jeho výměny za jinou velikost. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 14 - ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno se všemi etiketami (případně originálním obalu) spolu s kopií dokladu o koupi zboží v obchodě Unisport-shop. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši (náklady na dopravu) kupující. 
Zboží je samozřejmě možné vyměnit i za jiný model, případný cenový rozdíl vyřeším kupující s prodávajícím předem telefonicky nebo mailem.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016